Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

z dnia

Dziękujemy, że tu zajrzałeś. 
Poniżej znajdziesz wszystkie informacje i regulamin Naszego sklepu.
 
REGULAMIN 
 
Sklep Internetowy jest prowadzony pod adresem http://i-beauty.pl przez TRADEART POLSKA SP. Z O.O. ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań NIP: 7811861478, REGON: 301673335.
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE §1 
 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 
a) Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego dostępny pod adresem internetowym: https://i-beauty.pl/pl/i/Regulamin-sklepu/8
 
b) Spółka - TRADEART POLSKA SP. Z O.O. ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań NIP: 7811861478, REGON: 301673335 zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
 
c) Sklep Internetowy - system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny http://i-beauty.pl i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Spółka sprzedaje za pośrednictwem sieci Internet towary znajdujące się w ofercie Spółki;
 
d) Klient - podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego w celu zawarcia ze Spółką umowy sprzedaży towarów dostępnych za pośrednictwem Sklepu;
 
e) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ;
 
f) Konto Klienta - funkcjonalność Sklepu Internetowego pozwalająca na korzystanie z niego, zawierająca informacje dotyczące Klienta, wykorzystywana w celu składania zamówień przez Klienta i ich realizacji przez Spółkę. Konto Klienta tworzone jest w systemie Sklepu Internetowego poprzez Rejestrację Klienta;
 
g) Rejestracja Klienta - procedura stanowiąca funkcjonalność Sklepu Internetowego, służąca do tworzenia Konta Klienta, w ramach której Klient wypełnia formularz rejestracyjny podając login i hasło, które będzie wykorzystywał do logowania się w Sklepie Internetowym, podając dane wskazane w formularzu rejestracyjnym oraz składając oświadczenia w przedmiocie: akceptacji Regulaminu, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na przesyłanie informacji handlowej. Rejestracja Klienta zostaje zakończona w chwili uruchomienia linku przesłanego na adres email podany w formularzu rejestracyjnym;
 
h) Usługa świadczona drogą elektroniczną - usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi zawarcia ze Spółką za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej towarów dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym umożliwiająca w szczególności uzgodnienie warunków umowy, dostawy, ustalenie ceny za towar i kosztów wysyłki; i) Ustawa o prawach konsumenta. -ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn zm.).
 
 
§2 
 
1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Spółkę w celu prowadzenia za pośrednictwem sieci Internet sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Spółki. Informacje o towarach zamieszczane są na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 
2. Regulamin określa:
 
a) zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zasady zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 
b) zasady składania zamówień przez Klienta i zasady realizacji zamówień przez Spółkę;
 
c) rodzaj i zakres Usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 
d) warunki świadczenia Usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 
e) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 
f) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usługi świadczonej drogą elektroniczną. 
 
PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY §3 
 
 
1. W celu pełnego korzystania przez Klienta ze Sklepu, w szczególności składania zamówień w Sklepie Internetowym konieczne jest:
 
a) założenie na stronie internetowej Sklepu Internetowego przez Klienta Konta Klienta poprzez Rejestrację Klienta;
 
b) zalogowanie się do Konta Klienta z wykorzystaniem loginu i hasła. 
 
2. W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta konieczne są następujące czynności:
 
a) dokonanie czynności związanych z założeniem Konta Klienta, o których mowa w ustępie 1 i posługiwanie się Kontem Klienta (w tym danymi wskazanymi w Koncie Klienta) w toku korzystania ze Sklepu Internetowego;
 
b) wybór zamawianego towaru;
 
c) wybór jednego z dostępnych sposobów dostawy;
 
d) wybór jednego z dostępnych sposobów płatności;
 
e) dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem.
 
3.W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Spółki za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
 
§4 
 
1. Po otrzymaniu zamówienia Klienta zgodnie z §3 ust. 3 Spółka niezwłocznie przesyła na adres mailowy Klienta podany w Koncie Klienta wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia złożonego przez Klienta
 
2. Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.
 
3. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Sklepie w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Konto Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 zawiera dane składające się na treść zawartej umowy.
 
4. Korzystanie ze Sklepu i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Koncie Klienta oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.). 
 
§5 
 
Na procedurę zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego składają się opisane w Regulaminie czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia przez Klienta oraz czynności techniczne związane z przyjęciem potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Spółkę opisane w §3 i 4. 
 
 §6 
DOSTAWA I PŁATNOŚCI
 
1. Towary zakupione w Sklepie Internetowym są wydawane poprzez dostawę za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy oferującej usługi kurierskie stosownie do usług oferowanych przez tą firmę. Szczegóły dotyczące dostawy dostępne są w zakładce "Wysyłka" W procesie składania zamówienia Klient dokonuje wyboru spośród dostępnych metod dostawy. Czas dostawy towaru od zamówienia do dostarczenia klientowi wynosi do 6 dni roboczych.
 
2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 
2. Zakupiony w Sklepie Internetowym towar przekazywany jest firmie kurierskiej w celu dostarczenia go do Klienta:.
 
a) w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia przez Spółkę przyjęcia zamówienia w razie wyboru formy płatności, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. a) Regulaminu;
 
b) w ciągu 3 dni roboczych od uznania rachunku Spółki kwotą płatności z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym w razie wyboru jednej z form płatności, o których mowa w § 7 ust. 1 lit. b)-c) Regulaminu.
 
3. Przewoźnik zobowiązaniowy jest dostarczyć przesyłkę w ciągu 3 dni roboczych
 
4. Koszty wydania zakupionego towaru (wysyłki) nie są uwzględniane w cenie towaru. Koszty wydania towaru (wysyłki) obciążają Klienta. Koszty wydania towaru (wysyłki) są każdorazowo podawane w Sklepie Internetowym przy składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym i są doliczane do całkowitej kwoty do zapłaty przez Klienta z tytułu złożonego zamówienia
 
5. Spółka ma obowiązek dostarczenia zakupionych towarów bez wad. 
 
§ 7 
 
1. Za towary zakupione w Sklepie Klient może zapłacić w jeden z następujących sposobów płatności:
 
a) poprzez płatność gotówką przy odbiorze (za pobraniem);
 
b) dostępnymi w Sklepie Internetowym i wskazanymi w toku składania zamówienia elektronicznymi instrumentami płatniczymi (w tym kartami kredytowymi) lub za pomocą poleceń przelewów w ramach bankowości internetowej.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Autopay S.A.
Dostępne formy płatności, w przypadku płatności kartami płatniczymi:Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 
c) za pomocą polecenia przelewu w ramach bankowości tradycyjnej.
 
 
2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 
3. Określone w Sklepie ceny towarów są cenami wyrażonymi w złotych polskich i obejmują kwotę podatku od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów wydania towaru (wysyłki). Całkowita cena do zapłaty za dane zamówienie stanowi sumę ceny zamówionych towarów i kosztów wydania towarów doliczonych zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu. Szczegóły dotyczące metod płatności cen dostępne są w zakładce "PŁATNOŚCI"
 
4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 
 
 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY §8 
 
1. Na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi Załącznik do Regulaminu.
 
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH §9 
 
 
  1. Spółka zapewnia należytą ochronę danych osobowych Klienta. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Klienta są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klienta przez Spółkę znajdują się w Polityce prywatności.
 
 
REKLAMACJE §10 
 
1. Reklamacje towarów zakupionych w Sklepie Internetowym powinny być składane Spółce z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych:
 
i-beauty.pl
aleja Jana Pawła II 5
62-030 Luboń
tel. 791 804 004
 
sklep@i-beauty.pl
 
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym, o którym mowa w ust. 1 w celu ułatwienia jej rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, numer faktury zakupu lub numer zamówienia, przyczyna reklamacji. 
 
USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ §11 
 
1. Usługa świadczona drogą elektroniczną tj. usługa umożliwiająca zawarcie ze Spółką za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej towarów dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym w szczególności uzgodnienie warunków umowy, dostawy, ustalenie ceny za towar i kosztów wysyłki, stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.), tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Usługa świadczona drogą elektroniczną jest nieodpłatna.
 
2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usługi świadczonej drogą elektroniczną treści o charakterze bezprawnym. 
 
§12 
 
1. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi świadczonej drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 
2. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego. W takim przypadku umowa o korzystanie Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 
3. Usługa świadczona drogą elektroniczną polega na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym umożliwiających zawarcie ze Spółką za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej towarów dostępnych za pośrednictwem Sklepu, a w szczególności polega na:
 
a) udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących Spółki i towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy ze Spółką i jej wykonania;
 
b) umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji ze Spółką, w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia, w szczególności za pośrednictwem Konta Klienta;
 
4. W celu prawidłowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną Klient powinien dysponować:
 
a) połączeniem z siecią Internet;
 
b) sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML.
 
5. Do reklamacji dotyczącej Usługi świadczonej drogą elektroniczną zastosowanie ma § 10 ust 1 i 2 Regulaminu. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE §13 
 
1. Umowy zawierane w Sklepie mogą być zawarte jedynie w języku polskim.
 
2. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem internetowym https://i-beauty.pl/pl/i/Regulamin-sklepu/8 przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 
3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym umowy o Usługę świadczoną drogą elektroniczną.
 
4. Klient ma prawo składania reklamacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń np. mediacji, a Klient będący konsumentem także do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
Prawo odstąpienia od umowy 
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:TRADEART POLSKA SP. Z O.O. ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań, tel.791 804 004 email sklep@i-beauty.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności za towar, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 
"Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług."
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl